"; }?>
สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับข่าวสารต่างๆ จากเรา Click เลย.. ไม่พลาดข่าวสารดีๆ จากเราแน่นอน
 
='".date("Y-m-d")."' order by ontop desc,job_id desc "; $result = mysql_query($SQL) or die(error_msg(mysql_error(),$SQL)); $number1 = mysql_num_rows($result); if($number1>0) { $qty = 15; if($pagenews=="") { $pagenews = 1; } else { $pagenews = $pagenews; } $limit = " limit ".(($pagenews-1)*$qty).",$qty"; if($number1>0) { if(($number1%$qty)>0) { $totalpage = (intval($number1/$qty))+1; } else { $totalpage = ($number1/$qty); } } $SQL = $SQL.$limit; $result = mysql_query($SQL) or die(error_msg(mysql_error(),$SQL)); $number = mysql_num_rows($result); $i = 1; while ($i<=$qty && $i<=$number) { $tmp = mysql_fetch_array($result); if($tmp["ontop"]>0) { $color = ($color=="#E6FFE1")?"#FEFFDF":"#E6FFE1"; } else { $color = ($color=="#ffffff")?"#E2E2E2":"#ffffff"; } $gotosite = $SITE_LINK."jobs/".$tmp["job_id"]."/".$tmp["detail"]."/"; ?>
ประกาศงานราชการ ค้นหา
Logo รับสมัครงานราชการ จำนวน เข้าชม


เปิดรับสมัคร